แผนผังโครงสร้างการบริหารงานสำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) ถ.ถีนานนท์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทร. 0-4371-1278 โทรสาร 0-4372-3317
อำนาจ แฟงเอม
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงมหาสารคาม
นายสมบูรณ์ แก้วลมัย
รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงมหาสารคาม ตำแหน่งที่ 1
นายอานัฐ นิธิวัฒนพงษ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงมหาสารคาม ตำแหน่งที่ 2
นางศิวาพร คำภูแสน
ส่วนบริหาร
นายเรืองศักดิ์ ธรรมธินโน
ส่วนเครื่องจักรกล
นายนพดล พลเสน
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
นาย สมเกียรติ นารอง
ส่วนควบคุมงาน
ก่อสร้าง
นายภูวสิษฏ์ เชื่อมชัยตระกูล
ส่วนแผนงาน
นายชัยธวัช ฉลวยศรี
ส่วนสำรวจและออกแบบ
นาย สุรชัย สิงห์สาธร
ส่วนตรวจสอบและ
วิเคราะห์ฯ
นายสงวน วงศ์โยธา
ส่วนอำนวยความปลอดภัย
สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) ถนนถีนานนท์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  โทร. 0-4371-1278  โทรสาร 0-4372-3317  website : http://www.msoh.go.th