แผนผังโครงสร้างการบริหารงานสำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) ถ.ถีนานนท์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทร. 0-4371-1278 โทรสาร 0-4372-3317
ไม่มีข้อมูล ผอ.ศท.
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
นางศิวาพร คำภูแสน
ส่วนบริหาร
นายเรืองศักดิ์ ธรรมธินโน
ส่วนเครื่องจักรกล
นายนพดล พลเสน
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
นาย สมเกียรติ นารอง
ส่วนควบคุมงาน
ก่อสร้าง
นายภูวสิษฏ์ เชื่อมชัยตระกูล
ส่วนแผนงาน
นายชัยธวัช ฉลวยศรี
ส่วนสำรวจและออกแบบ
นาย สุรชัย สิงห์สาธร
ส่วนตรวจสอบและ
วิเคราะห์ฯ
นายสงวน วงศ์โยธา
ส่วนอำนวยความปลอดภัย
สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) ถนนถีนานนท์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  โทร. 0-4371-1278  โทรสาร 0-4372-3317  website : http://www.msoh.go.th