สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) ถ.ถีนานนท์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทร. 0-4371-1278 โทรสาร 0-4372-3317 http://www.mkrcc.go.th
เกี่ยวกับ สงล.มหาสารคาม
หน้าหลัก
ประวัติองค์กร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
อัตรากำลัง
สายทางในความรับผิดชอบ
ติดต่อ สงล.มหาสารคาม
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
 
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเข้าเสนอราคา
ประกาศผลการประกวดราคา
ยกเลิกประกวดราคา
สอบราคาจ้างเหมา
ผลการประกวดสอบราคา
สอบราคาซื้อ
ขายทอดตลาด
ยกเลิกประกาศผลประกวดราคา
ส่งประกาศประกวดราคางานจ้างเหมา
รายละเอียดแผนรายประมาณการ ประจำปี 2555
แขวงฯมค.
แขวงฯกาฬสินธุ์
แขวงฯยโสธร
สน.บท.ร้อยเอ็ด
การขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับทาง
ทางเชื่อมเข้าออกทางหลวง
ปลูกสร้างอาคารริมทางหลวง
ติดตั้งป้ายริมทางหลวง
ทางเชื่อมตามแบบมาตรฐานอาคารพาณิชย์
วางหรือเชื่อมท่อระบายน้ำ
ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการกรณีขออนุญาต
ข้อมูลบริการประชาชน
หน่วยงานในสังกัด
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
แขวงทางหลวงยโสธร
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
บริการ สงล.มหาสารคาม
ช่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
ห้องสนทนา(สงล.มค.)
วิดีโอกิจกรรม
ท่องเทียว จ.มหาสารคาม
สอบถามระยะทาง
ราคาน้ำมัน
วิสัยทัศน์,พันธกิจ
<font color="#ff0000"> <h1 align="left"><font color="#ff6600" size="3"><font color="#ff0000" size="4">                                     </font></font></h1> <h1 align="left"><font color="#ff6600" size="3"><font color="#ff0000" size="4">วิสัยทัศน์</font> </font></h1> <font color="#ff6600" size="3"> <p align="left"><br /> <font color="#0000ff">            เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง</font></p> <p align="left"><font color="#ff0000" size="4"><strong>                                   </strong></font></p> <p align="left"><font color="#ff0000" size="4"><strong>พันธกิจ</strong></font></p> <p align="left"><font color="#0000ff" size="3">                    1. บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ</font></p> <p align="left"><font color="#0000ff" size="3">                    2. บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ</font></p> <p align="left"><font color="#0000ff" size="3">                    3. ให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ</font></p> <p align="left"><font color="#0000ff" size="3">                    4. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและขวัญกำลังใจที่ดี</font></p> <p align="left"><font color="#0000ff" size="3"></font></p> <p align="left"> </p> <p align="left"> </p> </font></font>
สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) ถนนถีนานนท์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  โทร. 0-4371-1278  โทรสาร 0-4372-3317  website : http://www.msoh.go.th