สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) ถ.ถีนานนท์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทร. 0-4371-1278 โทรสาร 0-4372-3317 http://www.mkrcc.go.th
เกี่ยวกับ สงล.มหาสารคาม
หน้าหลัก
ประวัติองค์กร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
อัตรากำลัง
สายทางในความรับผิดชอบ
ติดต่อ สงล.มหาสารคาม
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
 
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเข้าเสนอราคา
ประกาศผลการประกวดราคา
ยกเลิกประกวดราคา
สอบราคาจ้างเหมา
ผลการประกวดสอบราคา
สอบราคาซื้อ
ขายทอดตลาด
ยกเลิกประกาศผลประกวดราคา
ส่งประกาศประกวดราคางานจ้างเหมา
รายละเอียดแผนรายประมาณการ ประจำปี 2555
แขวงฯมค.
แขวงฯกาฬสินธุ์
แขวงฯยโสธร
สน.บท.ร้อยเอ็ด
การขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับทาง
ทางเชื่อมเข้าออกทางหลวง
ปลูกสร้างอาคารริมทางหลวง
ติดตั้งป้ายริมทางหลวง
ทางเชื่อมตามแบบมาตรฐานอาคารพาณิชย์
วางหรือเชื่อมท่อระบายน้ำ
ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการกรณีขออนุญาต
ข้อมูลบริการประชาชน
หน่วยงานในสังกัด
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
แขวงทางหลวงยโสธร
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
บริการ สงล.มหาสารคาม
ช่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
ห้องสนทนา(สงล.มค.)
วิดีโอกิจกรรม
ท่องเทียว จ.มหาสารคาม
สอบถามระยะทาง
ราคาน้ำมัน
ประวัติสำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) ถ.ถีนานนท์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทร. 0-4371-1278 โทรสาร 0-4372-3317

                                         

                                         ประวัติสำนักงานทางหลวงมหาสารคาม

                  สำนักงานทางหลวงมหาสารคามก่อตั้งเป็นหน่วยงานของกรมทางหลวงในครั้งแรกใช้ชื่อ ศูนย์เครื่องมือกลมหาสารคาม  ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ  ภายใต้แผนโคลัมโบเพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่ต่างๆ  เป็นการพัฒนาความเจริญสู่ภูมิภาคทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม    และความมั่นคงประกอบกับช่วยพัฒนาบุคลากรของกรมทางหลวงเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความชำนาญในทุกด้าน เช่น การก่อสร้างทางการสำรวจออกแบบ การใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรตลอดจนเทคนิคเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานทางโดยได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่  10  มิถุนายน  2509  และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์สร้างทางมหาสารคาม ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2528 เป็นต้นมา เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจหลักของหน่วยงาน  กรมทางหลวงมีศูนย์สร้างทางรวม  8 แห่ง ดังนี้ 

                    1. ศูนย์สร้างทางตาก                

            2. ศูนย์สร้างทางลำปาง

            3. ศูนย์สร้างทางหล่มสัก

            4. ศูนย์สร้างทางขอนแก่น

            5. ศูนย์สร้างทางมหาสารคาม

            6. ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี

            7. ศูนย์สร้างทางสุราษฎร์ธานี

            8. ศูนย์สร้างทางสงขลา

               ศูนย์สร้างทางมหาสารคาม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองห่างจากแขวงการทางมหาสารคามประมาณ 500 เมตร บนทางหลวง หมายเลข 213 ตอน มหาสารคาม - กาฬสินธุ์ ระหว่าง กิโลเมตรที่ 0 + 813 ถึง กิโลเมตรที่ 1 + 092 มีเนื้อที่ 94 ไร่ 2 งาน 63 ตารางวา เป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน 735  มีพื้นที่ปฏิบัติการอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ศูนย์สร้างทางเดิมชื่อ  "ศูนย์เครื่องมือกลมหาสารคาม" ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "ศูนย์สร้างทางมหาสารคาม" ตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ จ.1.9/2/2528 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2528 เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน 

             ศูนย์สร้างทางมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศตามแผนโคลัมโบโดยมีรัฐบาลนิวซีแลนด์กับรัฐบาลไทย ได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2508 เริ่มดำเนินการ 2509  โครงการแรก คือ การก่อสร้างทางจาก อำเภอบรบือ - อำเภอวาปีปทุม- อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย - อำเภอสตึก - จังหวัดบุรีรัมย์  ระยะทางรวมทั้งสิ้น 144 กิโลเมตร ใช้เวลาดำเนินการ 5 ปี ในการก่อสร้างทางสายนี้รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้ให้ความช่วยเหลือในการจัดซื้อเครื่องจักรกล และค่าใช้จ่ายด้านผู้เชี่ยวชาญรวมเป็นเงิน 59.48 ล้านบาท ได้ทำพิธีเปิดถนนสายนี้เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2514 

               ศูนย์สร้างทางมหาสารคามได้ปรับเปลี่ยนภารกิจเป็นสำนักงานทางหลวงมหาสารคาม ตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ จ.1.9/11/2552  ลงวันที่  13  สิงหาคม  2552 ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนภารกิจหลักจากงานดำเนินการก่อสร้างทางหลวง เป็นภารกิจหลักด้านงานบำรุงรักษาทางหลวง ให้มีความสะดวกและปลอดภัย สอดคล้องกับนโยบายของกรมทางหลวง เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยด้านการคมนาคมขนส่งให้กับประชาชนผู้ใช้ทางหลวงในพื้นที่รับผิดชอบ   โดยมีหน่วยงานในสังกัด  ดังนี้

                1.  แขวงทางหลวงมหาสารคาม

                2.  แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

                3.  แขวงทางหลวงยโสธร

                4.  แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

            

สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) ถนนถีนานนท์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  โทร. 0-4371-1278  โทรสาร 0-4372-3317  website : http://www.msoh.go.th